DVIGNITE KONKURENČNOST

Z davčnim svetovanjem vam pomagamo ravnati v skladu z zakonskimi določili in optimizirati davčno breme
ter s tem povečati vašo konkurenčnost in razpoložljivost sredstev za investiranje.

Davčno načrtovanje

Od ustanovitve, do zaposlovanja, outsourcinga in investiranja.

Davčna optimizacija

Optimizacija davka od dobička, dohodnine, davka na dodano vrednost…

Preventivni pregledi

Preventivni davčni pregledi ustreznosti obračunavanja dajatev.

Davčno načrtovanje

Davčno svetovanje, vezano na začetek poslovanja, odločitve o načinu zaposlovanja, oblike sklepanja pogodb,
projektne odločitve in prestrukturiranja.

Ujemite dober štart

Davčno svetovanje in računovodstvo

Z davčnim svetovanjem že na začetku poslovanja organizacije, postavimo temelje, ki hkrati omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirjev in prinašajo davčne prihranke, ki se lahko namenijo za razvoj organizacije in povečanje njene konkurenčnosti oziroma uspešnosti. Davčno načrtovanje vključuje zadeve kot so:

 • izbira statustno pravne oblike;

 • izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki);

 • izbira načina obračunavanja ddv (nastanek poslovnega dogodka ali plačna realizacija);

 • izbira optimalnih računovodskih usmeritev (vrednotenje sredstev, obračunavanje proizvodnje, oblikovanje popravkov vrednosti…);

 • pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja.

Davčna optimizacija

Davčno svetovanje, vezano na optimizarnje dačvnih bremen v okviru zakonodajnih okvirjev
tekom tekočega poslovanja.

Izrabite ponujeno

Davčno-svetovanjeA-računovodstvo

Z davčno optimizacijo vam pomagamo določiti najbolj optimalno obliko obdavčitve, ki ga ponuja zakonodaja. K temu med drugim sodi:

 • določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj…);

 • določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj…);

 • izbira optimalnih računovodskih usmeritev, ki vplivajo na davčno osnovo;

 • davčno svetovanje v zvezi z zagotavljanjem bonitet: uporabo službenih osebnih vozil, zagotavljanje posojil zaposlencem, uporaba službenih mobitelov in drugih sredstev v naravi ali denarju;

 • določitev možnih osebnih in posebnih olajšav pri obračunavanju plač in drugih dohodkov in optimalna razporeditev med družinske člane (olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšava za invalide, olajšave za samozaposlene v kulturi, novinarje, športnike…).

Preventivni pregledi in posamični posli

Davčno svetovanje, vezano na zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi, odkrivanja napak iz preteklih let
in ustrezne davčne obravnave posamični poslov.

Poslujte varno

Davčno-svetovanje-računovodski servis

S preventivnimi davčnimi pregledi in davčnim svetovanjem pri posameznih poslih, identificiramo problematična področja in preprečujemo ter odkrivamo že nastale napake, ki jih tako odpravimo še pred nastankom večjih posledic. V to področje med drugim spada:

 • preventivni pregledi davčnih obračunov iz preteklih obdobij (davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti…);

 • preventivni pregledi in svetovanje glede davčne obravnave posamičnih poslov (nakup in prodaja nepremičnin, prevrednotenje terjatev, prevrednotenje zalog, oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, oddelitve in združitve, prevrednotenje finančnih naložb…);

 • preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna plač (obračunavanje davkov in prispevkov, uveljavljanje osebnih in posebnih olajšav, obračunavanje povračil stroškov pri opravljanju dela, obračun plač napotenih delavcev, obračunavanje bonitet in drugih ugodnosti…);

 • preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna drugih dohodkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, kratkotrajna brezplačna pomoč, osebno dopolnilno delo, začasno in občasno delo upokojencev…);

 • drugi preventivni pregledi in svetovanja (štipendije, donacije, dotacije, poslovne škode…).