2022 minimalna placa

Minimalna plača v letu 2024 za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2024 dalje znaša 1.253,90 evra bruto.

Novo določeni znesek velja za delo, opravljeno od 1. januarja 2024 dalje.

Struktura minimalne plače

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Od 1. 1. 2020 se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

To pomeni, da so od 1. 1. 2020 iz minimalne plače izločeni vsi dodatki:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

K minimalni plači bodo morajo delodajalci prišteti še dodatek za delovno dobo, dodatek za pogoje dela, del plače za delovno uspešnost in/ali poslovno uspešnost ipd.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Tabela gibanja minimalne plače po letih

Leto Minimalna plača
2023 1.203,36
2022 1.074,43
2021 1.024,24
2020 940,58
2019 886,63
2018 842,79
2017 804,96
2016 790,73
2015 790,73
2014 789,15
2013 783,66
2012 763,06
2011 748,10

________________

Vir: MDDSZ

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: