Po koncu “koronskega” poslovnega leta 2020, je veliko podjetij postavljenih pred dilemo izplačevanja poslovne uspešnosti in posledice na prejete državne podpore. Za številna podjetja izplačana poslovna uspešnost ni zgolj nagrada za dobro poslovanje v dobrih časih, ampak je pomemben mehanizem za motiviranje in dolgoročno sodelovanje s ključnimi kadri. Dilema se pojavlja, ker so državne podpore za omilitev posledic epidemije podvržene določenim pogojem. V kolikor podjetje te pogoje ne izpolnjuje, mora prejeta sredstva vrniti.

Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in 99. člen ZIUZEOP ter 18. člen ZIUOOPE

Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP, kot tudi sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE, mora delodajalec, ki je uveljavil določena upravičenja (po ZIUZEOP je to lahko oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena tega zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, po ZIUOOPE pa subvencijo) v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti FURS in prejeta sredstva oz. celoten znesek pomoči vrniti. ZIUZEOP in ZIUOOPE tako omejujeta navedena izplačila, ki se nanašajo na pretekla poslovna leta v letu 2020, kar pomeni, da so v letu 2020 omejena dejanska izplačila (denarni tok). Izplačila, ki se nanašajo na pretekla poslovna leta lahko podjetje izplača od 1. 1. 2021 dalje.

Določbi prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP in sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE omejujeta izplačila dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, medtem ko zakon izplačil dela plače za poslovno uspešnost delavcem ne omejuje v smislu zahtev po vračilu sredstev.

Kaj je poslovna uspešnost?

Tako ZIUZEOP kot tudi ZIUOOPE ne opredeljujeta pojma izplačilo poslovne uspešnosti poslovodstvu, zato je treba razlago pojma poiskati v primarni zakonodaji. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1 tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Pri presoji opredelitve konkretnega izplačila je primerno upoštevati tudi namen ureditve posameznih sestavin plače, ki so določene z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1, še posebej pa upoštevati, da je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost odvisno od uspešnosti poslovanja gospodarskega subjekta (delodajalca), kar izhaja že iz jezikovne razlage pojma.

Obdavčitev izplačila poslovne uspešnosti

V skladu z 12. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo ne všteva (do zneska povprečne mesečne plače) del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

  • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali
  • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

Če je pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca, morajo biti merila za pridobitev pravice in za višino izplačila določena enotno za vse delavce, torej morajo imeti v osnovi vsi delavci možnost, da navedena merila izpolnijo, tudi poslovodni delavci. Ker ZDoh-2 ne opredeljuje pojma delavec se je pri opredelitvi tega pojma treba obrniti k primarni zakonodaji, torej ZDR-1. V skladu s 5. členom ZDR-1 je delavec fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V kolikor tudi poslovodna oseba izpolnjuje pogoje, pod katerimi se šteje za delavca v skladu z ZDR-1, je tako pogoj v skladu s prvo alinejo 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 izpolnjen le, če je tudi za poslovodne osebe določena pravica in merila do izplačila dela plače v splošnem aktu delodajalca.

Če so pravica do dela plače za poslovno uspešnost, kriteriji in merila določena v kolektivni pogodbi, ki je po svoji naravi pogodba, sklenjena na podlagi doseženega sporazuma med strankami (delodajalci in delavci oziroma reprezentativnimi sindikati), ni potrebe, da morajo biti pogoji za pridobitev te pravice, merila in kriteriji, določeni enotno za vse delavce, saj imajo le-ti aktivno vlogo pri sklepanju kolektivnih pogodb.

Ali je izplačilo delovne uspešnosti vezano na vračilo upravičenj po ZIUZEOP?

Niti 99. člen ZIUZEOP, niti 18. člen ZIUOOPE ne omejuje izplačil delovne uspešnosti v smislu zahtev po vračilu sredstev, prejetih na podlagi interventnih ukrepov zaradi Covid-19.