Sodobno računovodstvo

Od načrtovanja in obračunavanja, do analiziranja in nadziranja.

Sodobno računovodstvo se izvaja po načelu kontinuitete in stalnega informiranja.

 1. Sprejem in analiza

  Sprejem stranke in analiza trenutnega stanja ter predlogi in uvedba izboljšav.

 2. Določanje ciljev

  Določanje poslovnih ciljev in davčno načrtovanje.

 3. Sprotno informiranje

  Sprotno informiranje o poslovnem izidu oziroma ciljih.

CELOVIT SPEKTER RAČUNOVODSKIH STORITEV

veliko pozornosti posvečamo ostalim sestavinam računovodstva, kot so računovodsko predračunavanje in analiziranje. S tem ustvarimo podlago za učinkovito svetovanje povezano s poslovnimi procesi, davki in drugimi dogodki, kot so statusno preoblikovanje ali zaposlovanje ter nudimo kakovostno informacijsko podporo odločevalcem organizacije.

Tu smo, da vam pomagamo

 • Vodenje glavne knjige in dnevnika glavne knjige (temeljne poslovne knjige);
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev;
 • Obračun zamudnih obresti, izdelava opominov, potrjevanje stanj s kupci in dobavitelji, sodelovanje pri izterjavah;
 • Vodenja analitičnih evidenc stroškov, odhodkov in prihodkov;
 • Obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje;
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije;
 • Obračun davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje;
 • Vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • Sodelovanje pri davčnih in revizijskih pregledih;
 • Izdelava letnih poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov ter pojasnila in razkritja);
 • Izdelava konsolidiranih (uskupinjenih) računovodskih izkazov in letnih poročil;
 • Izdelava medletnih poročil glede na potrebe stranke;
 • Izdelava davčnih obračunov in z njimi povezano poročanje;
 • Poročanja za potrebe statistike in poslovanja s tujino;
 • Svetovanje pri izbiri primernih računovodskih usmeritev.

ZAČNIMO Z DELOM

NE ODLAŠAJTE

Izpolnite kontaktni obrazec na desni in si zagotovite vašo individualno ponudbo še danes.

TU SMO DA VAM POMAGAMO

Ne glede na področje, računovodstvo, davčno svetovanje ali poslovno svetovanje, vam lahko pomagamo, da boste pravočasno sprejemali prave odločitve.

  Ime in priimek

  E-mail

  Telefonska številka

  Sporočilo