Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 eurov (bruto).

Minimalna plača bo v letu 2017 tako za 1,8 odstotka oziroma za 14,23 evra višja od minimalne plače v letu 2016 (790,73 evra).

V skladu z Zakonom o minimalni plači se znesek minimalne plače enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Zakon določa tudi druge kriterije, ki se poleg rasti cen življenjskih potrebščin lahko upoštevajo pri določitvi minimalne plače, in sicer so to gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti.

Pri uskladitvi za leto 2017 so v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) poleg rasti cen življenjskih stroškov (0,5%) bila upoštevana tudi gospodarska rast in gibanja plač ter gibanje zaposlenosti v preteklem letu. V prvih enajstih mesecih preteklega leta se je v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem, povprečna plača v Republiki Sloveniji povišala za 1,8%.

Novo določeni znesek velja za delo, opravljeno od 1. januarja dalje.

Struktura minimalne plače

Minimalan plača že zajema:

  • osnovno plača delavca za določen mesec;
  • del plače za delovno uspešnost in dodatke, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

So pa iz minimalne plače izvzeti trije dodatki dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Ti so:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo ter
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

V minimalno plačo pa tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec po Zakonu o delovnih razmerjih dolžan izplačati delavcu. Npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov dnevnic in drugih stroškov na službenem potovanju itd. Podobno velja za druge prejemke iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Vir: (MDDSZ)