Poslovna uspešnost 2023

Poslovna uspešnost za leto 2023

Plača je v skladu z drugim odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Pogovorno se za poslovno uspešnost uporabljata tudi izraza božičnica ali trinajsta plača.

Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost je odvisno od uspešnosti poslovanja gospodarskega subjekta (delodajalca), kar izhaja že iz jezikovne razlage pojma. Poslovna uspešnost je zato nagrada, ki jo delodajalec nameni zaposlenim na osnovi dobrega poslovanja družbe, kot celote.

Medtem, ko je delovna uspešnost vezana na individualne delovne rezultate posameznega zaposlenega ali skupine zaposlenih.

Obdavčitev izplačila poslovne uspešnosti

ZDR-1 določa, da morajo biti vsa izplačila, tako nagrada za delovno uspešnost kot nagrada za poslovno uspešnost, izplačana v denarju. Slednje pa ne velja za davčno ugodnejše izplačilo poslovne uspešnosti, po ZDoh-2.

Od 1. 1. 2023, se v skladu z 12. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo ne všteva plačilo za poslovno uspešnost do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, objavljene s strani Statističnega urada Republike Slovenije (www.stat.si), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • poslovna uspešnost mora biti izplačana v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi,
  • izplačana je lahko največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem in
  • pravica do izplačila za poslovno uspešnost mora biti določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi.

Izplačilo poslovne uspešnosti, ki ne izpolnjuje zgornjih pogojev, se obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja in se v celoti všteva v davčno osnovo zaposlenega.

Če je nagrada za delovno uspešnost izplačana v višini, ki presega višino povprečne plače v Sloveniji, se razlika všteva v davčno osnovo zaposlenega in se od izplačanega zneska nad povprečno plačo obračuna in plača dohodnino. Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se, v skladu s 3. odstavkom 44. člena ZDoh-2, upošteva zadnji znani podatek Statističnega urada RS, ki je objavljen na dan izplačila.

Obvezni prispevki za socialno varnost se v vsakem primeru obračunajo in plačajo od celotnega izplačanega zneska.

Določitev meril za izplačilo poslovne uspešnosti

Če je pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca, morajo biti merila za pridobitev pravice in za višino izplačila določena enotno za vse delavce, torej morajo imeti v osnovi vsi delavci možnost, da navedena merila izpolnijo. Slednje mora veljati tudi za poslovodne delavce.

Ker ZDoh-2 ne opredeljuje pojma delavec se je pri opredelitvi tega pojma treba obrniti k primarni zakonodaji, torej ZDR-1. V skladu s 5. členom ZDR-1 je delavec fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V kolikor tudi poslovodna oseba izpolnjuje pogoje, pod katerimi se šteje za delavca v skladu z ZDR-1, je tako pogoj v skladu s prvo alinejo 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 izpolnjen le, če je tudi za poslovodne osebe določena pravica in merila do izplačila dela plače v splošnem aktu delodajalca.

Če so pravica do dela plače za poslovno uspešnost, kriteriji in merila določena v kolektivni pogodbi, ki je po svoji naravi pogodba, sklenjena na podlagi doseženega sporazuma med strankami (delodajalci in delavci oziroma reprezentativnimi sindikati), ni potrebe, da morajo biti pogoji za pridobitev te pravice, merila in kriteriji, določeni enotno za vse delavce, saj imajo le-ti aktivno vlogo pri sklepanju kolektivnih pogodb.

Delovna uspešnost

Pomembno je ločiti poslovno uspešnost od delovne uspešnosti. Merila za izplačilo delovne uspešnosti morajo biti vnaprej določena, tako da zaposleni vedo, kakšni rezultati se od njih pričakujejo in za kakšne delovne rezultate bodo nagrajeni. Oblikovanje meril je prepuščeno delodajalcem, saj imajo različne dejavnosti različne delovne procese, ki zahtevajo različna merila, ki so primerna za merjenje delovne uspešnosti. Izplačilo delovne uspešnosti je vedno del plače in mora biti izplačana v denarju ter se v celoti všteva v letno davčno osnovo zaposlenega.

__________________

Urška Jerič
Obračun plač in kadrovske storitve
Promotiv d.o.o.

__________________

Vir: ZDoh-2, ZDR-1

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: