Letni dopust 2022

Delavci imajo na podlagi zakona določenih več upravičenih odsotnosti z dela, kot na primer zaradi bolezni, lastne poroke, prvega šolskega dne otroka 🙂 ter tudi za letni dopust. Za namene tega prispevka se bomo osredotočili na slednjega in predstavili povzetek pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev, povezanih z letnim dopustom.

Pravica do letnega dopusta

Letni dopust je pravica zaposlenih, določena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Dolžina letnega dopusta in njegovo koriščenje je določeni tako z ZDR-1, kakor tudi panožnimi kolektivnimi pogodbami ter notranjimi akti delodajalca. V splošnem velja, da kolektivne pogodbe ter notranji akti delodajalca morajo zagotavljati najmanj pravice v obsegu kot jih določa ZDR-1, lahko pa določajo ugodnejše pogoje za delavce. V kolikor so s kolektivno pogodbo, ali z notranjimi akti delodajalca, ali neposredno s pogodbo o zaposlitvi določene pravice v manjšem obsegu kot jih določa ZDR-1, so te določbe nične.

Odmera letnega dopusta se opravi do 31.3.2022

Po ZDR-1 mora delodajalec najkasneje do 31. marca tekočega leta, delavce pisno obvestiti o število dni letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. V kolikor odmera ni oddana pravočasno, je delodajalec v prekršku. Globa za tak prekršek znaša od 750 do 2.000 evrov za delodajalca, ter od 100 do 800 evrov za odgovorno osebo delodajalca (217.b člen ZDR-1).

Število dni letnega dopusta 2022

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Koliko torej znaša minimalno število dni letnega dopusta? Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Kot dan letnega dopusta se namreč šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan, ne glede na to, ali delavec opravlja delo za polni, ali krajši delovni čas. To pomeni, da ima delavec, ki dela pet dni v tednu osem ur na dan, pravico do najmanj 20 dni letnega dopusta.

Če ima delavec veljavno pogodbo za celotno leto 2022, mu pripada celoten dopust za to leto. V kolikor je delavec delovno razmerje sklenil tekom leta 2022, pa mu pripada sorazmerni delež dopusta v višini 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve pri delodajalcu.

ZDR-1 predvideva dodatna dneve dopusta v naslednjih primerih:

  • Starejšemu delavcu pripadajo najmanj 3 dodatni dnevi letnega dopusta;
  • Delavcu invalidu in delavcu z vsaj 60 % telesno okvaro pripadajo najmanj 3 dodatni dnevi letnega dopusta;
  • Delavcu z otrokom, ki potrebuje posebno nego oz. varstvo na podlagi predpisov, ki urejajo družinske dodatke pripadajo najmanj 3 dodatni dnevi letnega dopusta;
  • Do 1 dodatnega dneva dopusta je upravičen delavec za vsakega otroka do 15. leta starosti;

Kolektivna pogodba, splošni akti delodajalca, ali pogodba o zaposlitvi, pa lahko določajo dodatne dneve dopusta.

Izraba letnega dopusta 2022

ZDR-1 glede izrabe letnega dopusta določa:

  • Letni dopust lahko delavec izrabi v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.
  • Delodajalec lahko od delavca zahteva, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.
  • Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
  • Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.
  • Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

Od določb iz prejšnjega odstavka se je v zadnjih letnih zgodil odmik zaradi epidemije COVID19 odmik, tako v smislu obsega izrabe letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, kot tudi dokončnega roka izrabe letnega dopusta. Tako se neizkoriščen letni dopust za leto 2020 prenese do 1.4.2022, za leto 2021 pa do 31.12.2022 (PKP 10).

Način izrabe letnega dopusta 2022

ZDR-1 določa splošno določbo, da se letni dopust izrablja smiselno, upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Tako imajo na primer starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delavec ima tudi pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga določi sam, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Lahko pa v duhu prvega stavka v tem odstavku, delodajalec delavcu odreče izrabo letnega dopusta v času šolskih počitnic, ali na dan, ki ga določi sam, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Odstop od pravice do letnega dopusta ni možen

ZDR-1 v 164. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. Sodišče EU je  zvezi s tem tudi odločilo, da je delavec upravičen do izplačila nadomestila za neizrabljen letni dopust, tudi če zanj ne zaprosi (Sodba EU).

V kolikor bi želeli v zvezi z odmero in izrabo dopusta plačljivi posvet, nas lahko kontaktirate na info@promotiv.si

Urška Jerič

_______________

Viri:

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: