Dne 3. 6. 2016, je bil v Uradnem listu RS, št. 39/16, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki začne veljati 4. 6. 2016. Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev, se z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena pravilnika določa izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1, in sicer:

Šesti odstavek 143. člena pravilnika

Točka a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika

Po točki a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika je določena izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, pod pogojem, da tako dobavo opravijo:

– nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali
– drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da kumulativno izpolnjujejo pogoje:

a) njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
b) jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
c) zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za
podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

Na podlagi točke a) novega šestega odstavka 143. člena izjema od obveznosti izdajanja računov za vse dobave blaga in storitev velja zgolj za najmanjše davčne zavezance, pri katerih gre tradicionalno povsem ali pretežno za prostovoljne (volonterske) organizacije. Navedeno pa ne pomeni, da je pogoj za izjemo od izdajanja računov, da so dobave blaga ali storitev, ki jih opravijo te nepridobitne organizacije, oproščene skladno z 11. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali skladno s 43. členom ZDDV-1, ampak lahko te nepridobitne organizacije opravljajo tudi katere koli druge obdavčene ali oproščene dobave blaga ali storitev, članom ali nečlanom, za katere pa jim po novi točki a) šestega odstavka ni treba izdati računa v skladu z DDV zakonodajo. Izjema od obveznosti izdajanja računov velja tako v primeru občasnih dogodkov, kot tudi v primeru kontinuiranih dobav (večkrat na leto) ali po vnaprej določenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak določen dan/dneve v tednu ali pogosto v času sezone ipd.).

Do izjeme od obveznosti izdaje računa so tako po točki a) novega šestega odstavka upravičene nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. To so tiste nepridobitne organizacije (osebe javnega prava), ki so ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave. V teh primerih so to nepridobitne organizacije, ki opravljajo:

– dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.2;
– dejavnost verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.91;
– dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.92;
– dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.99.

Poleg nepridobitnih organizacij (oseb javnega prava), pa bodo do izjeme od obveznosti izdajanja računov po točki a) novega šestega odstavka upravičene tudi osebe zasebnega prava (npr. društva), ki izpolnjujejo pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov in bodo opravljale:

a) dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali
b) dobave v primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih ali rednih aktivnosti upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev, ipd.).

To pomeni, da so s to določbo zajete situacije, ko npr. društvo za upokojence organizira izlet, ki se v celoti financira iz zneska članarine, kot tudi primeri, ko izlet v celoti financira član društva sam ali pa oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži izleta, ki ga organizira društvo (npr. izleta se udeleži upokojenka, ki je članica društva za upokojence in njena upokojena prijateljica, ki ni članica tega društva ali njen družinski član (vnuk, otrok), ki ni niti upokojenec niti član tega društva). Zajete pa so tudi situacije, ko se izlet do določene višine krije iz članarine, razliko do polne cene pa plača član društva sam. Vključene so tudi situacije, ko npr. planinsko društvo organizira pohode za manjše število pohodnikov vsako prvo nedeljo v mesecu po vnaprej določenem programu; društvo odvisnikov, ki organizira petkrat letno skupno druženje za svoje člane; vaško kulturno društvo, ki enkrat na mesec pripravi amatersko gledališko ali glasbeno predstavo; društvo proti mučenju živali, ki organizira licitacijo izdelkov ali doniranih predmetov za zbiranje sredstev za brezdomne živali, pri katerih gre za redno dejavnost društva, čeprav ni vnaprej terminsko določena, ipd.

Točka b) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika

Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave na podlagi točke b) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika. Po tej točki je izjema od obveznosti izdajanja računov dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo:

– opravijo osebe:

a) katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz točke a), nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),
b) ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),

– dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in
– ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za dobave blaga na šolskih bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno »srečko« prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). Niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu. Vrednost opravljenih dobav v teh primerih ni omejena, kot tudi ni predpisanih dodatnih evidenc o opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev (velja le za osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so oproščene; dogodke za zbiranje denarnih sredstev te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist; ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence).

Sedmi odstavek 143. člena pravilnika

Osebe iz a) točke novega šestega odstavka 143. člena pravilnika, ki z obdavčljivimi (obdavčenimi in oproščenimi) dobavami v tekočem koledarskem letu presežejo znesek 5.000 eurov (torej več ne izpolnjujejo pogojev za izjemo od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka), lahko uveljavljajo izjemo od obveznosti izdajanja računov le za dobave blaga in storitev v skladu z b) točko šestega odstavka 143. člena pravilnika.

Osmi odstavek 143. člena pravilnika

Z novim osmim odstavkom 143. člena je določeno, da mora davčni zavezanec za dobave, za katere velja izjema od obveznosti izdajanja računov, zagotoviti podatke v svojem knjigovodstvu.

Pojasnilo FURS glede drugih predpisov in davčnega potrjevanja računov

Pojasnjujemo, da je izjema od obveznosti izdajanja računov predvidena le za namene DDV, ne pa tudi za druge namene. V kolikor je obveznost izdaje računa predpisana na podlagi druge zakonodaje, pa je treba izdati račun. Navedeno pa pomeni, da za dobave, za katere je po DDV zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov, ni določena obveznost davčnega potrjevanja računov po zakonu, ki ureja davčno potrjevanje računov.

Vir: FURS
Vprašanja in odgovori FURS