Z dnem 15.12.2015 je pričel veljati spremenjeni Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2I), ki ukinja obveznost ločenosti transakcijskih računov za samostojnega podjetnika posameznika in za druge zasebnike.

37. člen ZDavP-2 se je v tretjem odstavku tako spremenil iz

Subjekti vpisa v poslovni register Republike Slovenije morajo imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun. Samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun.”, v

Osebe iz 31. člena tega zakona morajo imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun.”

S tem se podjetnikom lahko znižajo stroški plačilnega prometa, vendar se mu bodo po drugi strani povečali stroški računovodenja, saj bo računovodstvo moralo najprej razbrati, nato pa evidentirati vse odlive, ki se nanašajo na zasebno življenje podjetnika. Sprememba je tako dobrodošla predvsem za podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo preko normiranih odhodkov in sami urejajo knjigovodske listine in vodijo ustrezne evidence.

Vir: Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 91/15)