S 1. januarjem so na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS št. 94/2014) v veljavo stopile spremembe ureditve osebnega dopolnilnega dela.

Bistvene novosti so:

  • Posameznik, ki se od 1. 1. 2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, se mora priglasiti pri AJPES (prek spleta ali osebno na upravni enoti).
  • Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, AJPES javno objavlja na svoji spletni strani.
  • V prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014) je določen seznam del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo.
  • Meja prihodkov, ki jih posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, lahko doseže v polletnem obdobju, je določena z zneskom treh neto povprečnih plač iz preteklega leta (glede na leto 2013 to trenutno znaša: 2.974,3 eur). Posameznik mora o doseženih prihodkih poročati do 10.7. za prvo polletje in do 10.1. za drugo polletje, na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.
  • Uvedeno je obvezno socialno zavarovanja posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (7 eur) in prispevek za zdravstveno zavarovanje (2 eur) se plačuje s pridobitvijo vrednotnice, ki velja za koledarski mesec, v katerem se opravlja delo. Vrednotnico se ob uveljavitvi novega sistema lahko pridobi le na upravni enoti, kasneje pa bo možna pridobitev tudi prek spletnega portala e-uprava.
  • Posameznik mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS.

Za osebno dopolnilno delo se od 1. januarja 2015 dalje šteje:

1. Kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena pod točko A na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Posameznik lahko opravlja delo le za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela.

2. Kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena pod točko B na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.

Posameznik lahko opravlja navedena dela, če je pred opravljanjem dela sam pridobil vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

Kdor ima na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo po prejšnjem sistemu, lahko to delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, po novem sistemu pa morajo priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30. 6. 2015. V tem času, za legalno opravljanje teh del pa v tem obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov. Tudi za te zavezance pa za vsa izplačila dohodkov po 1. 1. 2015 velja, da jih morajo vključiti v mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (torej tudi dohodke prejete od izplačevalcev, ki so plačniki davka), saj izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi izdelke domače obrti), nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja.

Vir: FURS
Več: MDDSZ